Showing the single result

  • Books - Hebrew

    מדריך התקשורת המלא

    לא מסוגלים לדבר עם אנשים?

    כל מה שאתה שואף אליו וכל מה שהשגת, הם התוצאה של שיתוף פעולה עם אנשים אחרים. דבר לא מושג בבדידות. היצירה והאושר שלך בחיים תלויים לגמרי ביכולתך לגייס את תמיכתם של חבריך וקרוביך; דבר זה דורש מיומנויות תקשורת עילאיות.
    ספר זה כולל שמונה תרגילי תקשורת שכאשר …